فرآوردهای گوشتی تولیدی شرکت ترنج با نام تجاری مهام

کالباس ممتاز مرغ مهام

کالباس ممتاز مرغ 90%

مشاهده محصولفرآوردهای گوشتی مهام
کالباس ممتاز گوشت مهام

کالباس ممتاز گوشت 90%

مشاهده محصولفرآوردهای گوشتی مهام
کالباس ممتاز مرغ تنوری مهام

کالباس ممتاز مرغ تنوری 90%

مشاهده محصولفرآوردهای گوشتی مهام
کالباس ممتاز گوشت مهام

کالباس ممتاز گوشت 90%

مشاهده محصولفرآوردهای گوشتی مهام
کالباس ممتاز گوشت فرانسوی مهام

کالباس ممتاز گوشت (فرانسوی) 80%

مشاهده محصولفرآوردهای گوشتی مهام
کالباس خشک تاملی مهام

کالباس خشک تاملی 80%

مشاهده محصولفرآوردهای گوشتی مهام
کالباس مرغ مهام

کالباس مرغ 60%

مشاهده محصولفرآوردهای گوشتی مهام
کالباس لیونر قارچ و مرغ مهام

کالباس لیونر قارچ و مرغ 55%

مشاهده محصولفرآوردهای گوشتی مهام
کالباس خشک پرسی پسته دار مهام

کالباس خشک پرسی پسته دار 60%

مشاهده محصولفرآوردهای گوشتی مهام
کالباس خشک مهام

کالباس خشک 60%

مشاهده محصولفرآوردهای گوشتی مهام
کالباس پیتزا خانواده مهام

کالباس پیتزا خانواده 50%

مشاهده محصولفرآوردهای گوشتی مهام
کالباس مارتادلا مخصوص مهام

کالباس مارتادلا مخصوص

مشاهده محصولفرآوردهای گوشتی مهام
سوسیس کوکتل پنیر مهام

سوسیس کوکتل پنیر 55%

مشاهده محصولفرآوردهای گوشتی مهام
سوسیس کوکتل هات داگ مهام

سوسیس کوکتل هات داگ 55%

مشاهده محصولفرآوردهای گوشتی مهام
سوسیس بلغاری مهام

سوسیس بلغاری 55%

مشاهده محصولفرآوردهای گوشتی مهام
سوسیس کوکتل مهام

سوسیس کوکتل 55%

مشاهده محصولفرآوردهای گوشتی مهام
سوسیس آلمانی مهام

سوسیس آلمانی 40%

مشاهده محصولفرآوردهای گوشتی مهام
سوسیس هات داگ ممتاز مهام

سوسیس هات داگ ممتاز 70%

مشاهده محصولفرآوردهای گوشتی مهام
سوسیس هندی مهام

سوسیس هندی

مشاهده محصولفرآوردهای گوشتی مهام
کالباس مامر مهام

کالباس مامر

مشاهده محصولفرآوردهای گوشتی مهام
کالباس پپرونی مهام

کالباس پپرونی

مشاهده محصولفرآوردهای گوشتی مهام
کوکتل مرغ مهام

کوکتل مرغ55%

مشاهده محصولفرآوردهای گوشتی مهام
انواع سس مهام برای مشاهده کلیک کنید